Valgprogram KV21

Link

FURESØ VENSTRES UDGANGSPUNKT FOR IMPLEMENTERING AF SKOLEREFORMEN. JANUAR 2014

Sådan vil Furesø Venstre implementere skolereformen

Furesø kommunes skoler skal præstere bedre end ’undervisningseffekten’ (*) tilsiger. Venstre ønsker, at mindst 98 % af alle elever kan læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen i Furesø – og at vi kan se at undervisningseffekten ligger højere end i andre kommuner.
Målet er at den enkelte elev understøttes bedst muligt – og går ud af skolen med så gode faglige kvalifikationer som muligt – og er klar til næste trin i uddannelsesforløbet (gymnasium, teknisk skole m.v.)

Børnenes læring og trivsel

 • Skole og pasningstilbuddet for de yngste elever er under opbrud i disse år. Venstre ønsker at lade lokale forhold, ønsker og principper have indflydelse på løsningen. Venstre støtter de nuværende private og selv-ejende børnehaver og fritidshjem - også under en ny skolelov. Daginstitutionerne skal tilbyde børnene et stimulerende miljø for leg, læring og indlevelse. Det skal sikres, at skiftet mellem før-skolen og skolen opleves som et naturligt forløb.
 • Venstre vil skabe de bedste rammer for børns indlæring. Eleverne skal tilbydes undervisning, der er tilpasset den enkeltes niveau og en klassesammensætningen, der udfordrer og stimulerer den enkelte og fællesskabet bedst muligt. Det vil sige både at stimulere de fagligt stærke og svage elever, blandt andet ved brug af holddannelse og lektiecafé. Alle elever skal komme udfordret hjem fra skole.
 • Venstre ønsker, at mindst 98 % af alle elever kan læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen i Furesø – og at vi kan se, at undervisningseffekten ligger højere end i andre kommuner.
 • Eleverne skal udfordres bedst muligt i forhold til den informationsverden, som eleverne befinder sig i - for at udvikle elevernes evner til at tænke kritisk og samfundsorienteret, understøtte innovation, engelsk og forretningsforståelse bedst muligt. Der skal være fokus på læringsstile, så læringen maksimeres for den enkelte.
 • I dag klarer drenge og specielt de to-sprogede drenge sig karaktermæssigt ikke så godt som pigerne. Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at undervisningen også støtter indlæringen blandt drenge i almindelighed og to–sprogede drenge i særdeleshed.
 • Det er et væsentligt element i at skabe stærk trivsel og indlæring, at der inddrages idræt/motion/bevægelse hver dag.

Rammer for tilrettelæggelse af lærernes og pædagogernes arbejdstid

 • Venstre lægger vægt på, at den lokale leder styrer skolen. Det vil sige, at der defineres et klart ledelsesrum, hvor lederen styrer skolen efter moderne ledelsesprincipper – og ikke er bundet af skærpede bestemmelser om lærernes arbejdssted og arbejdstid. Tilsvarende skal ledelsen sikre det bedst mulige samspil mellem lærere og pædagoger i forhold til at understøtte børnenes læring og trivsel i indskolingen på den enkelte skole.

Skoleledernes og skolebestyrelsernes ledelsesrum

 • Venstre ønsker decentrale selvstændige skole- og institutionsledelser med fuld kontrol af økonomi og drift, hvor bestyrelser reelt er inddraget for at sikre de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og læring. Derfor vil vi også arbejde for at forenkle den enkelte institutions administration, så tiden kan bruges på børnene.
 • Dette gælder også for at skabe de bedste rammer for vidensdeling og fleksibilitet blandt de ansatte.

Snitflader mellem skoler og fritidstilbud (kommunale såvel som private)

 • At Furesøs righoldige udbud af fritidstilbud og frivillige foreninger fortsat kan give gode udviklingsmuligheder for vore børn.
 • En af hovedudfordringerne i at implementere skolereformen i Furesø Kommune bliver at sikre den bedste sammenhæng mellem skole og fritid. Venstre vil arbejde for, at vi kan opretholde et stærke fritidstilbud i Furesø. Dette gælder både FFO-, idræt-, musik-, spejder m.v. tilbud. Vi skal på bedste måde integrere fritidstilbuddene i forhold de ’åbne’ skoletimer, som skolereformen lægger op til -både med fokus på tilbuddenes varians og muligheden for at foreninger m.v. deltager aktivt på skolerne.

Mål og principper for samarbejde på tværs af skoler om særlige målrettede uddannelsesforløb

 • Venstre ønsker at understøtte samarbejdet på tværs af alle Furesøs skoler. Der bør åbnes for endnu flere tiltag, hvor elever sættes på hold på tværs af skolerne med fokus på særlige områder, som vi i dag ser i Master Classes, biolinie eller læsestøtteforløb. Særlige tværfaglige enkeltstående arrangementer kunne også være en mulighed. Med valgmulighed for den enkelte elev.

Principper for samarbejde med eksterne foreninger, virksomheder og institutioner

 • For at styrke elevernes forståelse for arbejdslivet og skabe sammenhæng til erhvervslivet skal erhvervspraktikordningen udbredes til alle kommunens skoler.
 • Skolerne skal være åbne overfor anvendelse af gæsteundervisere fra f.eks. IT-branchen, og lærere med en lang videregående uddannelse, såvel som inddragelse af frivillige undervisere fra forældrekredsen både i forbindelse med klasseundervisning og lektiecaféer. Fokus skal også rettes på praktiske færdigheder.

Den fysiske indretning af skolerne mv.

 • Venstre mener, at de fysiske forhold på skolerne skal indrettes med størst mulig fleksibilitet for øje, således at faciliteterne både kan bruges til undervisning og lærerforberedelse, møder m.v.

Arbejdet med klare værdier, forventninger og krav på den enkelte skole

 • Venstre ønsker at skabe rammer for profilskoler, hvor den enkelte skole kan tilbyde mere og målrettet undervisning i bestemte fag. Så hvis barnet har en særlig interesse for eksempelvis idræt, musik eller drama, kan familien frit vælge en skole, hvor dette er i højsædet.
 • Forældre og elever har forventninger og krav til skolen, men skolen har også krav og forventninger til elever og forældre. Vi forventer, at børnene er undervisningsparate, helt konkret skal eleverne møde udhvilede og forberedte, til tiden.

Kompetenceudvikling af ledere, pædagoger og lærere

 • Skolereformen kommer til at stille nye krav til både skolebestyrelser, skoleledere, lærere og pædagoger. Venstre mener, at disse krav skal formuleres meget præcist – og herfra skal hver enkelt leder, lærer og pædagog tilbydes kompetenceløft, således at de nye krav kan imødekommes.

 

(* Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med andre set i forhold til de socioøkonomiske forhold – og viser altså hvordan skolen levere undervisning i forhold til elevernes udgangspunkt)