Lokalplanlægning

Lars Carpens Byrådsmedlem

Lokalplanlægning for de resterende dele af Laanshøj-området har fyldt meget i det sidste år. Baggrunden var et helt forfærdeligt udspil fra Furesø Kommune, som på ingen måde viste sig afstemt med områdets beboeres ønsker.

Derfor blev lokalplanarbejdet igangsat på ny på basis af et Holdningspapir, som Venstre tilsluttede sig for derigennem at opnå indflydelse på det videre lokalplanarbejde.
Meget blev lavet om i det nye lokalplanforslag og efter en grundig gennemlæsning af de 104 høringssvar, er der i kredsen af politiske partier bag Holdningspapiret enighed om at ændring mangt og meget i Lokalplanforslaget, før det bliver vedtaget i Byrådet.
Venstre har i den forbindelse lagt særlig vægt på:

1) at få Bolig Ejendomme til at betale for nødvendige trafikforbedringer, så trafikken til området kan fordeles mellem Lejrvej og Sandet.
2) at få Bolig Ejendomme til at betale for etablering af bl.a. et fælleshus for hele området
3) at sikre at området er forberedt for, at der kan lukkes for intern biltrafik, når byggerierne i det østlige område er færdigbygget. Det bliver således reelt op til beboerne at afgøre dette spørgsmål.
4) at der allerede er afsat midler til forbedring af trafikafviklingen på Kirke Værløsevej. I tillæg hertil opsættes der et trafikinformationssystem, som løbende måler og afrapporterer udviklingen i trafikken herunder fremkommeligheden målt ved køretid til Ballerupvej og Hillerød Motorvejen.
5) at det endnu en gang er blevet vurderet, at Søndersø Skolen har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de børn, som kommer fra området. Det er yderligere blevet undersøgt om skolen fysisk kan udvides, hvis elevtallet måtte vokse endnu mere. Det rummer lokalplanen for skolen faktisk plads til.

Det har været et kardinalpunkt for mange beboere, at området ikke blev udbygget med flere boliger. På det punkt fastholdes lokalplanforslaget stort set. Der fjernes 4 boligenheder. Venstre må i den forbindelse gøre opmærksom på, at området med den nu foreslåede bebyggelse, fortsat vil have en meget lav bebyggelsesprocent på 14. Det er sammenlignet med bebyggelsesprocenten i andre dele af kommunen meget lav. Det skal samtidig også vurderes i sammenhæng med at området ligger umiddelbart ud til et af Hovedstadens største naturområder.

Endelig har det i Venstres vurdering af den samlede plan været meget vigtigt, at borgmesteren har bekræftet, at der på Laanshøj ingen planer er om at bygge almene lejeboliger, som ellers vil udløse en kommunal udgift på 250-300.000 kroner for hver bolig.

Med venlig hilsen

Lars Carpens